Để xem được nội dung Flash, vui lòng cài đặt Flash Player ver 9 trở lên
Tải về Flash Player tại địa chỉ sau: http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer