Form Đăng nhập

Hệ thống bang hội

Khi Guild đạt cấp 3 trở lên, thành viên Guild có thể bắt đầu tham gia Guild Chiến. Hai người chơi cùng Guild trở lên là có thể tập hợp được Guild Chiến tại phòng, nếu như có thành viên của Guild khác ứng chiến thì hai bên có thể triển khai Guild Chiến. Chiến thắng Guild Chiến sẽ làm gia tăng điểm Tài Sản của Guild.

Hai người chơi cùng Guild mới có thể bắt đầu Guild chiến.

360log