Form Đăng nhập

Sàn đấu giá

Gunny Online cung cấp tùy chọn mua bán, trao đổi vật phẩm (chưa bị khóa) giữa người chơi thông qua Sàn Đấu Giá. Khi sử dụng sàn đấu giá trong game , các bạn có thể mua các vật phẩm do gamer khác rao bán bằng cash hoặc có thể tự định giá và rao bán vật phẩm.

Tìm Kiếm Vật Phẩm Đấu Giá:

Hiện nay chức năng tìm kiếm trong đấu giá đã hoạt động, tuy nhiên các bạn sẽ hơi khó để tìm được món mình mong muốn do bộ tìm kiếm trong sàn đấu giá chưa hỗ trợ tiếng Việt

1

Tuy nhiên, vẫn có cách để các để giúp các bạn tìm ra món mình cần tìm.

Bảng Từ Khóa Tìm Kiếm Thông Dụng:

Hiện nay chức năng tìm kiếm trong đấu giá đã hoạt động, tuy nhiên các bạn sẽ hơi khó để tìm được món mình mong muốn do bộ tìm kiếm trong sàn đấu giá chưa hỗ trợ tiếng Việt

Vật phẩm Từ khóa Vật phẩm Từ khóa
Đá Thanh Long
Long
Đá Chu Tước 2
c 2
Đá Thanh Long 1
g 1
Đá Chu Tước 3
c 3
Đá Thanh Long 2
g 2
Đá Chu Tước 4
c 4
Đá Thanh Long 3
g 3
Đá Huyền Vũ
Huy_n
Đá Thanh Long 4
g 4
Đá Huyền Vũ 1
V_ 1
Đá Bạch Hổ
B_ch
Đá Huyền Vũ 2
V_ 2
Đá Bạch Hổ 1
H_ 1
Đá Huyền Vũ 3
V_ 3
Đá Bạch Hổ 2
H_ 2
Đá Huyền Vũ 4
V_ 4
Đá Bạch Hổ 3
H_ 3
Đá Cường Hóa
H_ a
Đá Bạch Hổ 4
H_ 4
Đá Cường Hóa 1
a 1
Đá Chu Tước
Chu
Đá Cường Hóa 2
a 2
Đá Chu Tước 1
c 1
Đá Cường Hóa 3
a 3
360log