TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Server Mới 128
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Server Mới 128

Chuỗi Sự Kiện Server Mới 128

Chuỗi Sự Kiện Server mới 128
Thời gian diễn ra: 07/06/2023 - 13/05/2023

STT Hoạt Động Nội Dung Phần thưởng Số Lượng
1 Lì Xì Khẩu Lệnh
2 Đăng nhập nhận thưởng Đăng nhập ngày 1 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 1
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 20000
Đăng nhập ngày 2  nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 2
Wow - Bong Bóng (Tạm Thời) 1
Vàng 25000
Đăng nhập ngày 3 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 30000
Đăng nhập ngày 4 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 2
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 35000
Đăng nhập ngày 5 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 3
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 6 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 4
Bùa May Mắn 2
Vàng 45000
Đăng nhập ngày 7 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv5 1
Vàng 50000
3 Hợp Sức Đồng Lòng Server có 100 VIP1 nhận Đá Cường Hóa Lv3 1
Linh Châu Kỹ Năng 10
Server có 70 VIP2 nhận Đá Cường Hóa Lv3 2
Linh Châu Kỹ Năng 10
Server có 50 VIP3 nhận Đá Cường Hóa Lv3 3
Linh Châu Kỹ Năng 15
Server có 20 VIP4 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 15
Server có 10 VIP5 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 20
Server có 5 VIP6 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 25
Server có 2 VIP7 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 30
Server có 1 VIP8 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 40
Server có 1 VIP9 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 50
Server có 1 VIP10 nhận Fan Cứng 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
4 Cường Hoá Có Quà Cường hóa 5 lần Đá Cường Hóa Lv1 10
Vàng 10000
Cường hóa 10 lần Đá Cường Hóa Lv1 15
Vàng 15000
Cường hóa 15 lần Đá Cường Hóa Lv1 20
Vàng 20000
Cường hóa 20 lần Đá Cường Hóa Lv1 25
Vàng 25000
Cường hóa 30 lần Đá Cường Hóa Lv1 30
Vàng 30000
Cường hóa 40 lần Đá Cường Hóa Lv1 25
Thẻ Thợ Rèn Tài Ba 1
Vàng 35000
5 Đạt cấp nhận quà Lv7 Đá Cường Hóa Lv1 100
Vàng 10000
Lv14 Bùa Ma Thuật 2
Thẻ Tân Binh Gunny 1
Đá Cường Hóa Lv2 2
Lv17 Bùa Ma Thuật 3
Quà Hợp Thành-Sơ 5
Đá Cường Hóa Lv2 2
Lv19 Thuốc Tu Luyện Lv1 50
Bùa May Mắn 1
Đá Cường Hóa Lv2 3
Lv21 Mũi Khoan 50
Bùa May Mắn 1
Đá Cường Hóa Lv2 3
Lv22 Đá Cường Hóa Lv2 3
Vàng 50000
Bùa May Mắn 1
Lv23 Châu Báu-Công Lv4 1
Đá Cường Hóa Lv2 6
Bùa May Mắn 3
Lv24 Mũi Khoan 30
Bảo Bối Ngọt Ngào 1
Đá Cường Hóa Lv2 6
6 Năng Động mỗi ngày Năng Động đạt 120 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Kỷ Niệm 20
Năng Động đạt 240 Ngọc EXP 100
Vàng 10000
Năng Động đạt 360 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Kỷ Niệm 30
Năng Động đạt 480 Ngọc EXP 200
Vàng 20000
Năng Động đạt 600 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Kỷ Niệm 40
Năng Động đạt 720 Ngọc EXP 300
Vàng 30000
Năng Động đạt 850 Đá Cường Hóa Lv5 1
Vàng 40000
7 Giải Chiến Thần Điểm Chiến Thần đạt 1000 Linh Châu Kỹ Năng 5
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1100 Linh Châu Kỹ Năng 5
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1200 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1300 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1400 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1500 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1600 Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1700 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 3
Thẻ Người Vô Địch 1
Điểm Chiến Thần đạt 1800 Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1900 Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1950 Linh Châu Kỹ Năng 20
Xu Kỷ Niệm 10
Điểm Chiến Thần đạt 2000 Linh Châu Kỹ Năng 20
Khung Avatar Giải Chiến Thần Hiếm 1
Xu Kỷ Niệm 10
    Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 50
Xu Kỷ Niệm 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 50
Khung Avatar Guild Hiếm 1
Xu Kỷ Niệm 1
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng 50
Xu Kỷ Niệm 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng 50
Xu Kỷ Niệm 1
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng 100
Xu Kỷ Niệm 10
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Công trạng 100
Xu Kỷ Niệm 10
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Công trạng 100
Xu Kỷ Niệm 10
9 Chuyên Gia Thi Đấu Đấu Tự Do thắng 1 trận  Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 4
Đấu Tự Do thắng 3 trận  Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 4
Đấu Tự Do thắng 5 trận  Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Đấu Tự Do thắng 7 trận  Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Đấu Tự Do thắng 9 trận  Linh Châu Kỹ Năng 20
Xu Kỷ Niệm 5
Đấu Tự Do thắng 11 trận  Linh Châu Kỹ Năng 25
Xu Kỷ Niệm 5
Đấu Tự Do thắng 13 trận  Linh Châu Kỹ Năng 25
Xu Kỷ Niệm 10
Đấu Tự Do thắng 15 trận   Linh Châu Kỹ Năng 30
Xu Kỷ Niệm 10
10 Thi Đấu Có Quà Đấu Tự Do 3 trận  Linh Châu Kỹ Năng 5
Xu Kỷ Niệm 2
Đấu Tự Do 5 trận  Linh Châu Kỹ Năng 8
Xu Kỷ Niệm 3
Đấu Tự Do 10 trận Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Đấu Tự Do 15 trận  Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 8
Đấu Tự Do 20 trận  Linh Châu Kỹ Năng 20
Xu Kỷ Niệm 10
Đấu Tự Do 25 trận  Linh Châu Kỹ Năng 25
Xu Kỷ Niệm 10
Đấu Tự Do 30 trận Linh Châu Kỹ Năng 30
Xu Kỷ Niệm 10
11 Tiêu Xu tích lũy ngày Tiêu 200 Xu  Vàng 5000
Vé Quay Tự Chọn 2
Tiêu 500 Xu Túi Thần Khí Tháng 5 10
Vé Quay Tự Chọn 5
Bùa May Mắn 10
Tiêu 1.000 Xu Túi Thần Khí Tháng 5 6
Vé Quay Tự Chọn 10
Hồn Thẻ 40
Tiêu 2.000 Xu Túi Thần Khí Tháng 5 16
Vé Quay Tự Chọn 15
Vàng 10000
Tiêu 5.000 Xu  Túi Thần Khí Tháng 5 40
Ngọc EXP 80
Đá Cường Hóa Lv3 4
12 Tiêu Xu tích lũy tuần Tiêu 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv2 1
Thức Ăn Pet-Sơ 10
Tiêu 500 Xu  Mũi Khoan 10
Đá Cường Hóa Lv2 3
Thức Ăn Pet-Sơ 10
Tiêu 1.000 Xu  Quà Hợp Thành-Sơ 20
Đá Cường Hóa Lv3 1
Thức Ăn Pet-Sơ 10
Tiêu 2.000 Xu Vé Quay Vũ Khí 10
Đá Cường Hóa Lv3 2
Mũi Khoan 50
Tiêu 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 4
Vé Quay Vũ Khí 30
Bộ thời trang Thần Cáo  
Tiêu 10.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv4 2
Vé Quay Vũ Khí 60
Trùng Sinh Đơn 20
Tiêu 20.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv5 1
Quà Hợp Thành-Sơ 100
Sát Thương Lv3 1
Tiêu 30.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv5 1
Cánh Lam 1
Ngọc EXP 300
Tiêu 50.000 Xu  Thẻ Tỷ Phú Gunny 1
Đá Cường Hóa Lv5 2
Túi Quà Phi Vũ Nghê Thường 6
Tiêu 100.000 Xu Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên  
Đá Cường Hóa Lv5 2
Quà Tiêu 100.000 Xu  
13 Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần Thức Ăn Pet-Sơ 30
Rút thưởng 80 lần Thức Ăn Pet-Sơ 50
Rút thưởng 100 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 100
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 500 lần Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 800 lần Trứng Pet 4 Sao 1
Rút thưởng 1000 lần Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 3000 lần Trứng Pet 5 Sao 1
14 Chuyên gia Châu Báu Tổng cấp Châu Báu đạt 5 Quà Châu Báu 4
Vàng 3000
Tổng cấp Châu Báu đạt 10 Quà Châu Báu 6
Vàng 5000
Tổng cấp Châu Báu đạt 15 Quà Châu Báu 8
Vàng 8000
Tổng cấp Châu Báu đạt 20 Quà Châu Báu 10
Vàng 10000
Tổng cấp Châu Báu đạt 25 Quà Châu Báu 12
Vàng 12000
Tổng cấp Châu Báu đạt 30 Quà Châu Báu 14
Thẻ Fan Cuồng Châu Báu 1
Vàng 14000
Tổng cấp Châu Báu đạt 50 Quà Châu Báu 25
Dự báo thời tiết 1
Vàng 20000
15 Chuyên Gia Hợp Thành Tổng cấp hợp thành đạt 32 Quà Hợp Thành-Sơ 10
Vàng 10000
Tổng cấp hợp thành đạt 96 Quà Hợp Thành-Sơ 15
Vàng 15000
Tổng cấp hợp thành đạt 160 Quà Hợp Thành-Sơ 20
Vàng 20000
Tổng cấp hợp thành đạt 224 Quà Hợp Thành-Sơ 25
Vàng 25000
Tổng cấp hợp thành đạt 288 Quà Hợp Thành-Sơ 30
Thẻ Thợ Rèn Tài Giỏi 1
Vàng 30000
Tổng cấp hợp thành đạt 352 Quà Hợp Thành-Sơ 50
Thông báo Gà Con 1
Vàng 35000
16 Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Mùa Hè Rực Rỡ 1 1
Bùa May Mắn 1
Thẻ Nhân Gian Hữu Tình 1
Nạp liên tục 3 ngày  Mùa Hè Rực Rỡ 2 1
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 15000
Nạp liên tục 5 ngày  Mùa Hè Rực Rỡ 3 1
Vàng 20000
Bùa May Mắn 1
Đá Cường Hóa Lv3 2
Nạp ngày 1  Vé Quay Vũ Khí 10
Đá Cường Hóa Lv3 1
Khung Avatar Kỷ Niệm Mở Server 1
Nạp ngày 2  Vé Quay Pet 10
Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Nạp ngày 3  Vé Quay Châu Báu 10
Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Nạp ngày 4  Đá Cường Hóa Lv3 1
Bùa May Mắn 1
Vàng 10000
Nạp ngày 5 Đá Cường Hóa Lv3 1
Bùa May Mắn 1
Vàng 10000
Nạp ngày 6  Ngọc EXP 50
Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Nạp ngày 7 Quà Hợp Thành-Sơ 10
Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 10000
17 Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv2 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 20
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 8
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 40
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
18 Nạp tích luỹ Tuần Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Hồn Thẻ 200
Mũi Khoan 100
Bộ Chuyên Gia Vũ Khí (1) 1
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 2
Hồn Thẻ 300
Mũi Khoan 200
Bộ Chuyên Gia Vũ Khí (2) 1
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 3
Hồn Thẻ 400
Mũi Khoan 300
Bộ Chuyên Gia Vũ Khí (3) 1
Nạp 50.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 4
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
Hồn Thẻ 600
Nạp 100.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 5
Hồn Thẻ 1000
Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
Nạp 150.000 Xu- Đá Cường Hóa Lv6 3
Thẻ Phú Quý Lan Tỏa 1
Vũ Khí 242 Ngẫu Nhiên 1
19 Nạp Lần Đầu Nạp bất kì nhận quà Túi Tân Thủ Siêu Cấp 1
20 Đạt VIP nhận quà VIP 3 Mảnh Đá Sức Mạnh 3
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
VIP 4 Mảnh Đá Sức Mạnh 5
Sát Thương Lv1 1
VIP 5 Mảnh Đá Sức Mạnh 10
Set Long Phụng 1
VIP 6 Mảnh Đá Sức Mạnh 12
Bộ Tuổi Thơ (nam/nữ) 1
VIP 7 Mảnh Đá Sức Mạnh 15
Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
VIP 8  Thẻ VIP Bạch Kim 1
Đá Sức Mạnh 1
Học Viện Củ Hành (bộ 3) 1
VIP 9  Thẻ VIP Hoàng Kim 1
Đá Sức Mạnh 1
Kỵ Sĩ Bạch Ngân 1
VIP 10 Thẻ VIP Kim Cương 1
Trứng Pet 5 Sao Tự Chọn 1
21 BXH Lực Chiến BXH Lực Chiến Hạng 1  Thẻ Rạng Danh Bốn Phương 1
Đá Cường Hóa Lv6 1
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến Hạng 2  Thẻ Trụ Cột Vững Chắc 1
Đá Cường Hóa Lv5 3
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến Hạng 3 Thẻ Nhân Vật Mới Nổi 1
Đá Cường Hóa Lv5 2
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến Hạng 4  Linh Châu Kỹ Năng 200
Đá Cường Hóa Lv5 1
BXH Lực Chiến Hạng 5~10 Linh Châu Kỹ Năng 100
Đá Cường Hóa Lv4 2
22 Vua Tiêu Xu BXH Tiêu Phí Hạng 1  Thẻ Triệu Phú Gunny 1
247 Tự Chọn 1
Đá Cường Hóa Lv6 2
BXH Tiêu Phí Hạng 2  242 Tự Chọn 1
Đá Cường Hóa Lv5 4
BXH Tiêu Phí Hạng 3 242 Tự Chọn 1
Đá Cường Hóa Lv5 2
BXH Tiêu Phí Hạng 4 -10 Vũ Khí 242 Ngẫu Nhiên 1
Đá Cường Hóa Lv5 1
23 BXH Tài Sản Guild BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 1  Công trạng 100
Thẻ Guild Giàu Có 1
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 2  Công trạng 80
Thẻ Guild Khá Giả 1
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 3   Công trạng 50
Thẻ Guild Sung Túc 1
BXH Tích Lũy Tài Sản  Hạng 4  Công trạng 30
BXH Tích Lũy Tài Sản  Hạng 5~10  Công trạng 20
24 BXH Chiến Thần BXH Chiến Thần Hạng 1 Thẻ Vua Thi Đấu 1
Linh Châu Kỹ Năng 500
BXH Chiến Thần Hạng 2  Linh Châu Kỹ Năng 400
BXH Chiến Thần Hạng 3  Linh Châu Kỹ Năng 300
BXH Chiến Thần Hạng 4  Linh Châu Kỹ Năng 200
BXH Chiến Thần Hạng 5~10  Linh Châu Kỹ Năng 100
25 Thời Trang Siêu Đẹp Xu Kỷ Niệm*5 Đá Mở Khóa 1
Xu Kỷ Niệm*10 Vàng 10000
Xu Kỷ Niệm *3 Đá Cường Hóa Lv1 1
Xu Kỷ Niệm *1 Ngọc EXP 1
Xu Kỷ Niệm *50 Nón Sắc Sen 1
Xu Kỷ Niệm *50 Nón Sắc Sen 1
Xu Kỷ Niệm*99 Áo dài 1
Xu Kỷ Niệm *99 Áo Dài 1
26 Shop Đặc Biệt Xu*50 Thuốc EXP Lv1 1
Xu*100 Thuốc EXP Lv2 2
Xu*100 Túi Vé Quay Đặc Biệt 1
Xu*50 Túi Hợp Thành Đặc Biệt 1
Xu*100 Túi Cường Hoá Đặc Biệt 1
27 Vòng Quay May Mắn 7 ngày
28 Đoán Số May Mắn 3 ngày đầu mở server

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.