TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Server Mới 185
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Server Mới 185

Chuỗi Sự Kiện Server Mới 185

Chuỗi Sự Kiện Server mới 185
Thời gian diễn ra: 10/07/2024 - 16/07/2024.

Hoạt Động Nội Dung Phần thưởng Số Lượng
Lì Xì Khẩu Lệnh 7 ngày
Vòng Quay May Mắn(Ngày 1-4 mở server)
Đoán Số May Mắn (Ngày 1-3 mở server)
Đăng nhập nhận thưởng

Đăng nhập ngày 1 nhận thưởng Chúc Phúc Vua Gà 1
Đá Cường Hóa Lv3 1
Bùa Ma Thuật 1
Đăng nhập ngày 2  nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 2
Wow - Bong Bóng (Tạm Thời) 1
Vàng 25000
Đăng nhập ngày 3 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 30000
Chúc Phúc Thần Gà 30 Ngày Hiệu Lực 3 ngày 1
Đăng nhập ngày 4 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 2
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 35000
Đăng nhập ngày 5 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 3
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 6 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 4
Bùa May Mắn 2
Vàng 45000
Đăng nhập ngày 7 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv5 1
Vàng 50000
Chúc Phúc Thần Gà 30 Ngày Hiệu Lực 3 ngày 1
Đăng nhập ngày 8 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 3
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 9 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 3
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 10 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 3
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 11 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 12 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 13 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 14 nhận thưởng Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 40000
Đăng nhập ngày 15 nhận thưởng Đá Sức Mạnh 1
Vàng 40000
Chúc Phúc Thần Gà 30 Ngày Hiệu Lực 3 ngày 1
Hợp Sức Đồng Lòng

Server có 100 VIP1 nhận Đá Cường Hóa Lv3 1
Linh Châu Kỹ Năng 10
Server có 70 VIP2 nhận Đá Cường Hóa Lv3 2
Linh Châu Kỹ Năng 10
Server có 50 VIP3 nhận Đá Cường Hóa Lv3 3
Linh Châu Kỹ Năng 15
Server có 20 VIP4 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 15
Server có 10 VIP5 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 20
Server có 5 VIP6 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 25
Server có 2 VIP7 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 30
Server có 1 VIP8 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 40
Server có 1 VIP9 nhận Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Linh Châu Kỹ Năng 50
Server có 1 VIP10 nhận Fan Cứng 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Cường Hoá Có Quà 7 ngày mở server

Cường hóa 5 lần Đá Cường Hóa Lv1 10
Vàng 10000
Cường hóa 10 lần Đá Cường Hóa Lv1 15
Vàng 15000
Cường hóa 15 lần  Đá Cường Hóa Lv1 20
Vàng 20000
Cường hóa 20 lần Đá Cường Hóa Lv1 25
Vàng 25000
Cường hóa 30 lần Đá Cường Hóa Lv1 30
Vàng 30000
Cường hóa 40 lần Đá Cường Hóa Lv1 25
Thẻ Thợ Rèn Tài Ba 1
Vàng 35000
Đạt cấp nhận quà(14 ngày)

Lv7 Đá Cường Hóa Lv1 100
Vàng 10000
Lv14 Bùa Ma Thuật 2
Thẻ Tân Binh Gunny 1
Đá Cường Hóa Lv2 2
Lv17 Bùa Ma Thuật 3
Quà Hợp Thành-Sơ 5
Đá Cường Hóa Lv2 2
Lv19 Thuốc Tu Luyện Lv1 50
Bùa May Mắn 1
Đá Cường Hóa Lv2 3
Lv21 Mũi Khoan 50
Bùa May Mắn 1
Đá Cường Hóa Lv2 3
Lv22 Đá Cường Hóa Lv2 3
Vàng 50000
Bùa May Mắn 1
Lv23 Châu Báu-Công Lv4 1
Đá Cường Hóa Lv2 6
Bùa May Mắn 3
Lv24 Mũi Khoan 30
Bảo Bối Ngọt Ngào 1
Đá Cường Hóa Lv2 6
Năng Động mỗi ngày(7 ngày đầu mở server)

Năng Động đạt 120 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Kỷ Niệm 20
Năng Động đạt 240 Ngọc EXP 100
Vàng 10000
Năng Động đạt 360 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Kỷ Niệm 30
Năng Động đạt 480 Ngọc EXP 200
Vàng 20000
Năng Động đạt 600 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Kỷ Niệm 40
Năng Động đạt 720 Ngọc EXP 300
Vàng 30000
Năng Động đạt 850 Đá Cường Hóa Lv5 1
Vàng 40000
Giải Chiến Thần(7 ngày đầu mở server) Điểm Chiến Thần đạt 1000  Linh Châu Kỹ Năng 5
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1100  Linh Châu Kỹ Năng 5
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1200  Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1300 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1400 Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1500  Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1600  Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1700  Linh Châu Kỹ Năng 10
Xu Kỷ Niệm 3
Thẻ Người Vô Địch 1
Điểm Chiến Thần đạt 1800  Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1900 Linh Châu Kỹ Năng 15
Xu Kỷ Niệm 5
Điểm Chiến Thần đạt 1950  Linh Châu Kỹ Năng 20
Xu Kỷ Niệm 10
Điểm Chiến Thần đạt 2000 Linh Châu Kỹ Năng 20
Khung Avatar Giải Chiến Thần Hiếm 1
Xu Kỷ Niệm 10
Chuyên gia Guild (7 ngày đầu mở server)

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 50
Xu Kỷ Niệm 5
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 50
Túi Quà Năng Động (2) 1
Khung Avatar Guild Hiếm 1
Xu Kỷ Niệm 1
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Túi Quà Năng Động (2) 1
Công trạng 50
Xu Kỷ Niệm 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Túi Quà Năng Động (2) 1
Công trạng 50
Xu Kỷ Niệm 1
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Túi Quà Năng Động (2) 1
Công trạng 100
Xu Kỷ Niệm 10
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Túi Quà Năng Động (2) 1
Công trạng 100
Xu Kỷ Niệm 10
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Túi Quà Năng Động (2) 1
Công trạng 100
Xu Kỷ Niệm 10
Chuyên Gia Thi Đấu (7 ngày đầu mở server) Đấu Tự Do thắng 1 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 6
Xu Kỷ Niệm 3
Đấu Tự Do thắng 3 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 6
Xu Kỷ Niệm 3
Đấu Tự Do thắng 5 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Xu Kỷ Niệm 6
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thi Đấu Có Quà(8 ngày đầu mở server)-2 ngày reset 1 lần

Đấu Tự Do 3 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 5
Xu Kỷ Niệm 4
Túi Quà Năng Động (2) 1
Đấu Tự Do 5 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Xu Kỷ Niệm 4
Túi Quà Năng Động (2) 1
Đấu Tự Do 10 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Xu Kỷ Niệm 6
Túi Quà Năng Động (2) 1
Đấu Tự Do 15 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 16
Xu Kỷ Niệm 10
Túi Quà Năng Động (2) 1
Tiêu Xu tích lũy ngày(7 ngày)

Tiêu 200 Xu  Vé Quay Tự Chọn 5
Túi Thần Khí Phi Tiêu Làng lá 3
Vàng 20000
Ngọc EXP 20
Tiêu 500 Xu  Vé Quay Tự Chọn 5
Túi Thần Khí Phi Tiêu Làng lá 5
Vàng 30000
Ngọc EXP 30
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí Phi Tiêu Làng lá 10
Vàng 50000
Ngọc EXP 50
Tiêu 2.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí Phi Tiêu Làng lá 15
Vàng 100000
Ngọc EXP 100
Tiêu 5.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 20
Túi Thần Khí Phi Tiêu Làng lá 40
Vàng 150000
Ngọc EXP 150
Tiêu 8.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 20
Túi Thần Khí Phi Tiêu Làng lá 50
Vàng 150000
Ngọc EXP 150
Tiêu Xu tích lũy tuần SVM(7 ngày đầu mở sever)

Tiêu 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 1
Thức Ăn Pet-Sơ 10
Mũi Khoan 10
Quà Hợp Thành-Sơ 10
Tiêu 500 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mũi Khoan 20
Thức Ăn Pet-Sơ 20
Quà Hợp Thành-Sơ 20
Tiêu 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mũi Khoan 30
Thức Ăn Pet-Sơ 30
Quà Hợp Thành-Sơ 30
Tiêu 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 2
Mũi Khoan 50
Thức Ăn Pet-Sơ 50
Quà Hợp Thành-Sơ 50
Tiêu 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 4
Mũi Khoan 50
Bộ thời trang Thần Cáo 1
Quà Hợp Thành-Sơ 50
Tiêu 10.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv4 2
Mũi Khoan 100
Quà Hợp Thành-Sơ 50
Thức Ăn Pet-Sơ 100
Tiêu 20.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv5 1
Thẻ Uy Chấn Bốn Phương Tím- Tự Chọn 1
Quà Hợp Thành-Sơ 100
Sát Thương Lv3 1
Tiêu 30.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv5 2
Thẻ Uy Chấn Bốn Phương Tím- Tự Chọn 1
Cánh Lam 1
Ngọc EXP 500
Tiêu 50.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv5 4
Thẻ Uy Chấn Bốn Phương Tím- Tự Chọn 2
Thẻ Tỷ Phú Gunny 1
Túi Quà Phi Vũ Nghê Thường 6
Tiêu 100.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 2
Thẻ Uy Chấn Bốn Phương Vàng- Tự Chọn 1
Ngọc EXP 1000
Mảnh Vạn Năng Tím 10
Tiêu 150.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 4
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ Tự Chọn 1
Super-Boomerang 247 1
Mảnh Vạn Năng Tím 10
Rút thưởng nhận quà(7 ngày đầu mở server)

Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần Thức Ăn Pet-Sơ 30
Rút thưởng 80 lần Thức Ăn Pet-Sơ 50
Rút thưởng 100 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 100
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 500 lần -  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 800 lần -  Trứng Pet 4 Sao 1
Rút thưởng 1000 lần -  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 3000 lần -  Trứng Pet 5 Sao 1
Quà Đạt Mốc Lực Chiến(7 ngày đầu mở server)

Lực chiến đạt 2000 Đá Cường Hóa Lv1 3
Lực chiến đạt 3000 Đá Cường Hóa Lv1 5
Lực chiến đạt 4000 Đá Cường Hóa Lv1 10
Lực chiến đạt 5000 Đá Cường Hóa Lv1 12
Lực chiến đạt 6500 Đá Cường Hóa Lv1 15
Lực chiến đạt 8000 Đá Cường Hóa Lv1 20
Lực chiến đạt 10000 Đá Cường Hóa Lv1 30
Lực chiến đạt 12000 Đá Cường Hóa Lv1 50
Lực chiến đạt 15000 Đá Cường Hóa Lv1 80
Lực chiến đạt 20000 Đá Cường Hóa Lv1 100
Chuyên gia Châu Báu(7 ngày đầu mở server)

Tổng cấp Châu Báu đạt 5 Quà Châu Báu 4
Vàng 3000
Tổng cấp Châu Báu đạt 10 Quà Châu Báu 6
Vàng 5000
Tổng cấp Châu Báu đạt 15 Quà Châu Báu 8
Vàng 8000
Tổng cấp Châu Báu đạt 20 Quà Châu Báu 10
Vàng 10000
Tổng cấp Châu Báu đạt 25 Quà Châu Báu 12
Vàng 12000
Tổng cấp Châu Báu đạt 30 Quà Châu Báu 14
Thẻ Fan Cuồng Châu Báu 1
Vàng 14000
Tổng cấp Châu Báu đạt 50 Quà Châu Báu 25
Dự báo thời tiết 1
Vàng 20000
Chuyên Gia Hợp Thành(7 ngày đầu mở server) Tổng cấp hợp thành đạt 32 Quà Hợp Thành-Sơ 10
Vàng 10000
Tổng cấp hợp thành đạt 96 Quà Hợp Thành-Sơ 15
Vàng 15000
Tổng cấp hợp thành đạt 160 Quà Hợp Thành-Sơ 20
Vàng 20000
Tổng cấp hợp thành đạt 224 Quà Hợp Thành-Sơ 25
Vàng 25000
Tổng cấp hợp thành đạt 288 Quà Hợp Thành-Sơ 30
Thẻ Thợ Rèn Tài Giỏi 1
Vàng 30000
Tổng cấp hợp thành đạt 352 Quà Hợp Thành-Sơ 50
Thông báo Gà Con 1
Vàng 35000
Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục(7 ngày)

Nạp liên tục 2 ngày  Mùa Hè Rực Rỡ 1 1
Bùa May Mắn 1
Thẻ Nhân Gian Hữu Tình 1
Nạp liên tục 3 ngày  Mùa Hè Rực Rỡ 2 1
Bùa Ma Thuật 1
Vàng 15000
Nạp liên tục 5 ngày  Mùa Hè Rực Rỡ 3 1
Vàng 20000
Bùa May Mắn 1
Đá Cường Hóa Lv3 2
Nạp liên tục 6 ngày Thời Trang Gấu Trúc Ham Ăn 1
Trứng PET 4 sao ngẫu nhiên 1
Nạp ngày 1  Mảnh Super Tia Chớp 4
Đá Cường Hóa Lv3 1
Khung Avatar Kỷ Niệm Mở Server 1
Nạp ngày 2  Mảnh Super Tia Chớp 4
Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Nạp ngày 3  Mảnh Super Tia Chớp 4
Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Nạp ngày 4  Đá Cường Hóa Lv3 1
Bùa May Mắn 1
Mảnh Super Tia Chớp 4
Nạp ngày 5 Đá Cường Hóa Lv3 1
Bùa May Mắn 1
Mảnh Super Tia Chớp 4
Nạp ngày 6  Ngọc EXP 50
Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Super Tia Chớp 4
Nạp ngày 7 Quà Hợp Thành-Sơ 10
Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Super Tia Chớp 4
Nạp tích luỹ - Ngày

Nạp 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv2 2
Thuốc Exp Lv2 1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 2
Bùa Ma Thuật 1
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Thuốc Exp Lv2 1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Thuốc Exp Lv2 1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Thuốc Exp Lv3 1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 15
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu Túi Cường Hoá Đặc Biệt 15
Thuốc Exp Lv3 1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 20
Túi Hợp Thành Đặc Biệt 15
Nạp 8.000 Xu Túi Cường Hoá Đặc Biệt 20
Thuốc Exp Lv3 1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 25
Túi Hợp Thành Đặc Biệt 20
Nạp tích luỹ Tuần SVM (7 ngày đầu mở server)

Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Quà Hợp Thành-Sơ 10
Mũi Khoan 50
Thức Ăn Pet-Sơ 50
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Quà Hợp Thành-Sơ 20
Mũi Khoan 50
Linh Châu Kỹ Năng 100
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 10
Mũi Khoan 100
Ngọc EXP 200
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Thuốc Tu Luyện Lv2 100
Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
Vé Tạo Mới Tu Luyện 5
Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Hồn Thẻ 200
Mũi Khoan 100
Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 2
Hồn Thẻ 300
Mũi Khoan 200
 Bộ Chuyên Gia Vũ Khí  1
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 4
Hồn Thẻ 400
Mũi Khoan 400
Trang Sức Tím (Ngẫu Nhiên) 1
Nạp 50.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 2
Táo Cắn Dở  1
Mũi Khoan 600
Trang Sức Tím (Ngẫu Nhiên) 1
Nạp 100.000 Xu Châu Báu Nhanh-Giáp Lv1 1
Đá Cường Hóa Lv6 4
Khắc Ấn Cam Tự Chọn  1
Táo Cắn Dở  1
Nạp 150.000 Xu- Châu Báu Nhanh-Sát Lv1 1
Đá Cường Hóa Lv6 8
Thẻ Phú Quý Lan Tỏa 1
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn 1
Nạp Lần Đầu(Ngày 7 mở server) Nạp bất kì nhận quà Đá Cường Hoá 1 999
Túi Vũ Khí 5
Túi Tân Thủ Siêu Cấp 1
Đạt VIP nhận quà(7 ngày đầu mở server)

VIP 3 Mảnh Đá Sức Mạnh 3
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
VIP 4  Mảnh Đá Sức Mạnh 5
Sát Thương Lv1 1
VIP 5 Mảnh Đá Sức Mạnh 10
Set Long Phụng 1
VIP 6 Mảnh Đá Sức Mạnh 12
Bộ Tuổi Thơ (nam/nữ) 1
VIP 7 Mảnh Đá Sức Mạnh 15
Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
VIP 8 Thẻ VIP Bạch Kim 1
Đá Sức Mạnh 1
Học Viện Củ Hành (bộ 3) 1
VIP 9  Thẻ VIP Hoàng Kim 1
Đá Sức Mạnh 1
Kỵ Sĩ Bạch Ngân 1
VIP 10 Thẻ VIP Kim Cương 1
Trứng Pet 5 Sao Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến(7 ngày đầu mở server)

BXH Lực Chiến Hạng 1  Thẻ Rạng Danh Bốn Phương 1
Super Tia Chớp 247 hoặc Xí Ngầu 1
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến Hạng 2  Thẻ Trụ Cột Vững Chắc 1
Táo Cắn Dở  1
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến Hạng 3 Thẻ Nhân Vật Mới Nổi 1
Táo Cắn Dở  1
Trang Sức Tím Tự Chọn 1
BXH Lực Chiến Hạng 4  Linh Châu Kỹ Năng 200
Đá Cường Hóa Lv5 1
BXH Lực Chiến Hạng 5~10 - -  Linh Châu Kỹ Năng 100
Đá Cường Hóa Lv4 2
Vua Tiêu Xu(4 ngày đầu mở server. Yêu cầu tiêu 100.000 Xu trở lên để vào BXH và nhận thưởng)

BXH Tiêu Phí Hạng 1  Xí Ngầu 1
Đá Cường Hóa Lv6 4
Thẻ Triệu Phú Gunny 1
Thẻ Võ Công Chí Tôn(30 ngày) 3
BXH Tiêu Phí Hạng 2  Táo Cắn Dở  1
Đá Cường Hóa Lv6 2
Thẻ Võ Công Chí Tôn(30 ngày) 2
BXH Tiêu Phí Hạng 3 Táo Cắn Dở  1
Đá Cường Hóa Lv6 1
Thẻ Võ Công Chí Tôn(30 ngày) 1
BXH Tiêu Phí Hạng 4 -10 Táo Cắn Dở  1
Đá Cường Hóa Lv5 2
Thẻ Chuyên Gia Vũ KHí(30 ngày) 1
BXH Tài Sản Guild(7 ngày đầu mở server)

BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 1  Công trạng 100
Thẻ Guild Giàu Có 1
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 2  Công trạng 80
Thẻ Guild Khá Giả 1
BXH Tích Lũy Tài Sản Guild Hạng 3   Công trạng 50
Thẻ Guild Sung Túc 1
BXH Tích Lũy Tài Sản  Hạng 4  Công trạng 30
BXH Tích Lũy Tài Sản  Hạng 5~10  Công trạng 20
BXH Chiến Thần(7 ngày đầu mở server)

BXH Chiến Thần Hạng 1 Thẻ Vua Thi Đấu 1
Linh Châu Kỹ Năng 500
BXH Chiến Thần Hạng 2  Linh Châu Kỹ Năng 400
BXH Chiến Thần Hạng 3  Linh Châu Kỹ Năng 300
BXH Chiến Thần Hạng 4  Linh Châu Kỹ Năng 200
BXH Chiến Thần Hạng 5~10  Linh Châu Kỹ Năng 100
Thời Trang Siêu Đẹp(7 ngày đầu mở server)

Xu Kỷ Niệm*5 Đá Mở Khóa 1
Xu Kỷ Niệm*10 Vàng 10000
Xu Kỷ Niệm *3 Đá Cường Hóa Lv1 1
Xu Kỷ Niệm *1 Ngọc EXP 1
Xu Kỷ Niệm *50 Nón Sắc Sen 1
Xu Kỷ Niệm *50 Nón Sắc Sen 1
Xu Kỷ Niệm*99 Áo dài 1
Xu Kỷ Niệm *99 Áo Dài 1
Shop Đặc Biệt(7 ngày đầu mở server)

Xu*50 Thuốc EXP Lv1 1
Xu*100 Thuốc EXP Lv2 2
Xu*100 Túi Vé Quay Đặc Biệt 1
Xu*50 Túi Hợp Thành Đặc Biệt 1
Xu*100 Túi Cường Hoá Đặc Biệt 1
Xu*50 Túi Vũ Khí Phụ 1
Vua Nạp Xu(3 ngày)
Ngày 5-7 mở server mới-Chỉ tính nạp Xu không tính mua ưu đãi siêu hời, gói quà hạn giờ- Yêu cầu tích lũy nạp trên 50.000 Để vào BXH và nhận Thưởng
BXH Nạp Hạng 1  Trứng Hỏa Long 5 sao 1
Thức Ăn Pet -Cao  1500
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn 4
Thẻ Vua Muôn Thú(30 ngày) 3
BXH Nạp Hạng 2  Trứng Pet Hiếm 5 sao Ngẫu Nhiên 1
Thức Ăn Pet -Cao  1000
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn 2
Thẻ Vua Muôn Thú(30 ngày) 2
BXH Nạp Hạng 3 Trứng Pet Hiếm 5 sao Ngẫu Nhiên 1
Thức Ăn Pet -Cao  500
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn 2
Thẻ Vua Muôn Thú(30 ngày) 1
BXH Nạp Hạng 4 -10 Trứng Pet 5 sao Ngẫu Nhiên 1
Thức Ăn Pet -Cao  300
Trang Bị Pet Cam Tự Chọn 1
Bậc Thầy Thuần Thú(30 ngày) 1
Nạp xu nhân phẩm Nạp 1 Xu Mảnh minotaure 4
Mảnh Quyền Trượng Băng Giá 4
Mảnh Hoa Tình Yêu 4
Mảnh Trà Sữa 4
Sử dụng Xu Gà Sử dụng 2 Xu Gà Xu 200
Xu Khoá 200
Sử dụng 5 Xu Gà Xu 300
Xu Khoá 300
Sử dụng 10 Xu Gà Xu 500
Xu Khoá 500
Sử dụng 20 Xu Gà Xu 1000
Xu Khoá 1000
Sử dụng 50 Xu Gà Xu 3000
Xu Khoá 3000
Sử dụng 100 Xu Gà Xu 5000
Xu Khoá 5000
Sử dụng 200 Xu Gà Xu 5000
Xu Khoá 5000
Sử dụng 300 Xu Gà Xu 5000
Xu Khoá 5000
Sử dụng 500 Xu Gà Xu 10000
Xu Khoá 10000
Sử dụng 1000 Xu Gà Xu 20000
Xu Khoá 20000

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.